Zastupitelé vybírali mezi dvěma nabídkami na vstup do školy. První podal již dříve Vzdělávací institut Praha. Tuto nabídku zástupci města na minulém zasedání zamítli, teď ji dostali na stůl znovu.

„Nabídka Vzdělávacího institutu Praha je nyní aktualizována. Je v ní doplněný harmonogram tak, aby termíny v něm obsažené byly reálné. Došlo také k vypuštění námi kritizované pasáže o povinnosti školy zajistit finanční podporu ze strany města Třebíče. Jinak zůstává stejná," sdělil před hlasováním starosta Třebíče Pavel Janata.

Rozvoj regionu a krajiny

Novým zájemcem o vstup do školy se mezitím stala společnost Red Signal Investment, patřící pod do holdingu mateřské společnosti Red Signal Corpora-tion se sídlem ve Velké Británii. Jejím vlastníkem je bývalý státní úředník a poradce několika ministrů financí Radek Šnábl. Ten počítá s projektem malé vysoké školy s velice úzkou specializací zejména v oblasti udržitelného rozvoje regionu a krajiny. „K dosažení této vize považuji za zásadní zachovat stávající akreditované obory a pokračovat rozvojem ZMVŠ do dalších souvisejících odborných modulů ekologického zemědělství, krajiny a lesního hospodářství," uvedl Radek Šnábl ve své nabídce.

Školu by chtěl navíc rozvinout o navazující magisterské obory a získat akreditaci pro distanční formu studia. „Samostatnou mezeru na trhu představuje studijní kombinace mys-livosti a rozvoje krajiny. V ideálním případě uvažuji o akreditaci MBA studia na ekologii a zemědělství a lovectví a myslivost," doplnil Šnábl.

Právě nabídce společnosti Red Signal Invest dali zastupitelé nakonec přednost. „U jejich nabídky bylo přesně popsáno, jaké jsou další pedagogické záměry se školou. Pro mě bylo velmi důležité, že deklarovali za-chování sídla vysoké školy v Třebíči. Přesvědčila mě i náplň, směřování i spolupráce se Zemědělskou ekologickou regionální agenturou z Náměště nad Oslavou," vysvětlil místostarosta Třebíče Pavel Pacal.

Hospodářská komora je pro

Převod svých práv musí odsouhlasit také ostatní zakladatelé. Představenstvo Okresní hospodářské komory Třebíč již doporučilo přijmout nabídku Red Signal Invest. A svůj souhlas vyjádřila také správní rada vysoké školy, kde krom Třebíče má své zástupce také třetí zakladatel Vivat Academia.

Mateřská společnost Red Signal Corporation má podle Šnábla sídlo ve Velké Británii především proto, že se zabývá strategií a řízením nadnárodních sporů.

Ostatně sám Radek Šnábl byl poradcem několika ministrů financí a vysokým státním úředníkem. Jeho jméno figuruje například v arbitráži České republiky s japonskou investiční bankou Nomura. Bývalý mi-nistr financí Miroslav Kalousek jej označoval za svého dobrmana. Z pozice vedoucího oddělení mezinárodní ochrany investic jej v roce 2013 odvolal ministr Jan Fischer. Šnáblovo jmé-no figuruje také mezi třemi podnikateli, které v roce 2008 odsoudil ústecký soud za podvod s krácením daně při vývozu herních automatů do Arménie. Sám je také majitelem rozsáhlých pozemků a nájemcem honitby v Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce.