Kolik soudců pracuje na Okresním soudu v Třebíči? Má třebíčská instituce soudců dostatek? Narážím na informaci, že tu vypomáhá jeden z Brna.

Na Okresním soudě Třebíč pracuje 12 soudců, z toho jeden soudce je na dlouhodobé stáži u Krajského soudu v Brně, tedy vaše informace byla mylná, naopak, náš soud vypomáhá soudu nadřízenému.

Dokázal byste specifikovat, co nejvíce v současnosti komplikuje práci soudcům v Třebíči?

Je to více věcí. Určitě složitost doručování soudních písemností, fiktivnost uváděných adres, neúčast, jak účastníků řízení, tak svědků u jednání soudu či hlavních líčení, nutnost znaleckého zkoumání a podobně.

Máte podchyceno statisticky, jak dlouho průměrně trvá, než třebíčský soud vyřeší případ?

Na úseku trestním je průměrná délka řízení do jeho skončení 77 dnů, na úseku občanskoprávním toto nelze určit, první jednání ve věci bývá nařizováno do jednoho měsíce.

A který případ se v Třebíči soudil či soudí nejdéle?

Jde o spory, které se týkají restitučních nároků, v současné době je to jeden případ z roku 1995, jde o úsek občanskoprávní. Na úseku trestním k 1. březnu 2008 byly vedeny tři věci starší jednoho roku.

Jakými případy se nejčastěji třebíčský soud zabývá?

Jde o majetkové spory, potom řízení vyplývající ze zákona o rodině, majetková trestná činnost, trestná činnost v dopravě, trestná činnost proti životu a zdraví.

Které už do vaší kompetence nespadají?

Pokud jde o úsek občanskoprávní, nesoudíme spory týkající se ochrany osobnosti, autorského práva, důchodového pojištění, důchodového zabezpečení, obchodní věci nad sto tisíc korun a další. Na trestním úseku se pak nezabýváme trestnými činy, kdy dolní hranice trestu odnětí svobody činí nejméně pět let.

Jak dlouho soudíte a který případ, se kterým jste se setkal, ze svého pohledu považujete za nejkřiklavější či nejzajímavější?

Soudní praxi vykonávám mnoho let, každý případ či věc má své individuální i obecné znaky, skutkovou či právní náročnost. Každý člověk je jiným subjektem, proto každá věc přináší něco nového a neopakovatelného.