Knížecí seč se nachází na jižním svahu nad Novým mlýnem u Tavíkovic. V rámci Kraje Vysočina se jedná o unikátní lokalitu světlých lesů a lesostepí s výskytem některých silně a kriticky ohrožených druhů rostlin a živočichů. V rezervaci nalezneme například orchidej vstavač nachový nebo nenápadný chruplavník větší. Lokalita hostí také početnou populaci ještěrky zelené a pravidelně zde hnízdí dudek chocholatý. V místě bylo pozorováno přes 40 druhů ptáků, žije zde také řada druhů brouků a motýlů.

Výrova skála pak leží asi dva kilometry jihovýchodně od Šemíkovic nad údolím řeky Rokytné. Přírodní rezervace představuje zachovalý soubor doubrav, dubohabřin a suťových lesů na skalnatých svazích. V nivě řeky Rokytné se pak nacházejí lužní porosty olšin. Území je cenné výskytem teplomilných rostlin a živočichů. Najdeme tady mimo jiné ještěrky zelené a užovky hladké, objevuje se kolem 60 druhů ptáků. Lokalita je hnízdištěm výra velkého nebo ohroženého strakapouda prostředního.

Kromě vzniku dvou nových zvláště chráněných území na Třebíčsku odsouhlasila tento týden krajská rada rovněž nové vyhlášení stávající přírodní památky Jezdovické rašeliniště.

Na území Kraje Vysočina se nacházejí tato chráněná území:

• dvě velkoplošná chráněná území (CHKO Žďárské vrchy a CHKO Železné hory)

• 200 maloplošných chráněných území (tj. šest národních přírodních rezervací, čtyři národní přírodní památky, 74 přírodních rezervací a 116 přírodních památek)

• devět přírodních parků

• 85 evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000

• dvě smluvně chráněná území (Ficků rybník a Jeřišno-Heřmaň)