Takzvaná velká EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí) byla zpracovaná pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, které je investorem stavby. „Souhlasné stanovisko při posouzení vlivů stavby na životní prostředí je důležitým krokem při přípravě této, pro město Třebíč tak významné a potřebné dopravní stavby. Trasa obchvatu, která je územně stabilizovaná v platné územně plánovací dokumentaci, pomůže nejenom tranzitní dopravě, ale rozprostře i vnitroměstskou dopravu a uleví přetíženému centru měst,“ uvedl starosta Třebíče Pavel Pacal.

Zdroj: Youtube

Stavba obchvatu je naplánovaná na roky 2026 – 2029.

Velká EIA posuzuje vlivy stavby na ochranu veřejného zdraví, ovzduší, hlukovou situaci, na povrchové a podzemní vody, na půdu, horniny, biodiverzitu, krajinu, na zvláště chráněná území i na hmotný majetek a kulturní dědictví.