Každý volič si může v úředních hodinách ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů; případně požádat o doplnění údajů nebo provedení oprav. Stálý seznam voličů pro občany Česka s trvalým pobytem ve městě Třebíč vede odbor správních činností, evidence obyvatel v budově Městského úřadu Třebíč, Masarykovo náměstí 116/6.


Při splnění stanovených podmínek mohou do obecních zastupitelstev hlasovat i občané z jiných států Evropské unie. Pro ně obecní úřad pro volby do zastupitelstev obcí vede dodatek ke stálému seznamu voličů. V současné době mohou být do dodatku zapsáni pouze občané ostatních členských států Evropské unie na základě vlastní žádosti. Žádost musí být podána obecnímu úřadu nejpozději do šestnácti hodin 13. října, kdy se uzavírá stálý seznam voličů a jeho dodatek. Pokud volič z jiných členských zemí Evropské unie tuto žádost ve stanovené lhůtě nepodá, pak nemůže ve volbách do zastupitelstev obcí hlasovat, neboť údaje o státních občanech jiných členských států Unie, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt a splňují podmínku věku pro výkon volebního práva, se z evidence cizinců do dodatku automaticky nepřenášejí.


Zvláštní seznam vede velvyslanectví nebo konzulární úřad České republiky v zahraničí. Tento zvláštní seznam má stálou povahu na rozdíl od zvláštního seznamu, který vedly obecní úřady pro volby do Parlamentu ČR. Volič státní občan ČR zapsaný do zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem ČR v cizině při konání předchozích voleb, který by chtěl volit do zastupitelstva obce v letošním roce ve svém volebním okrsku dle místa pobytu, musí požádat příslušný zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu, jenž se uzavírá 15. 9. 2010.


Volič obdrží potvrzení od příslušného zastupitelského úřadu o vyškrtnutí, které předloží na obecním úřadě dle svého trvalého pobytu a poznámka o vyškrtnutí ze stálého seznamu voličů bude odstraněna. Pokud by potvrzení předložil až okrskové volební komisi ve dnech voleb, bude mu po dopsání do výpisu ze stálého seznamu hlasování rovněž umožněno.

Zdroj: MěÚ Třebíč