Naposledy před suchým obdobím, které začalo v roce 2015, klesla hladina o tři metry v době kolem 20. března v roce 2006. To však ještě mrzlo a Vysočina byla doslova zavalená sněhem. Pak rychle roztál a nastaly záplavy. Teď je situace úplně jiná.

Dalešice slouží na prvním místě jako zdroj surové vody pro chlazení v dukovanské jaderné elektrárně. Její mluvčí Jiří Bezděk uklidňuje. Vody je dostatek. „Zásoba v Dalešické přehradě několikanásobně překračuje roční množství potřebné pro provoz Dukovan,“ říká.

I tak se s vodou šetří. Vodohospodáři upravili režim. Pod spodní mohelenskou nádrží „přiškrtili“ odtok ze dvou na 1,2 kubíky vody za sekundu. A předpisy umožňují jít ještě níž, na 0,7 kubíku. Zavřít odtok úplně nelze, protože je nutné zachovat život v řece Jihlavě. „Do horního jezera aktuálně přitéká 2,5 kubíku,“ vyčetl z grafů Josef Blaha. Obsluha vodního díla musí vždy včas počítat s nejhorší variantou. Že bude opět suché horké léto s velkým odparem vody.

"Ždímat" Dalešice co nejmíň

Přímo v Dukovanech hledají cesty, jak „neždímat“ Dalešice víc, než je nutné. V současnosti chystají výměnu spodní části vestaveb všech osmi chladicích věží, pak se odpaří méně surové vody. Víc se soustředí na samotné čištění vody. Díky tomu by mělo být možné podle klimatických podmínek čerpat o 10 až 24 milionů kubíků ročně méně než doposud. A nedávno úplně vyměnili vnitřní takzvané eliminátory v chladicích věžích. Nové jsou účinnější. Eliminátory zachycují kapičky vody unášené proudícím vzduchem uvnitř věže, když se odvádí zbytkové teplo. Energetici zvažují, že navíc postaví přírodní nádrž na dešťovku přímo v areálu elektrárny.

Suché a mokré roky po 20 letech

Dlouhodobá měření ukazují, že průtoky v řece Jihlavě mají pravidelné dvacetileté cykly, kdy se střídá suché a mokré období. „I průběh průtoků v uplynulých letech je v souladu s předpovědí modelu, která vychází z těchto dlouhodobých měření,“ říká Jiří Bezděk.

Jinými slovy, vodohospodáře ani lidi, kteří připravují dostavbu Dukovan, nezneklidňuje dlouhodobé sucho či dramatické předpovědi klimatologů o rychlém oteplování Země.

„Z podrobné studie, která byla součástí podkladů při posuzování vlivu nových jaderných zdrojů v Dukovanech na životní prostředí, vyplynulo, že i když se zohlední pokles průtoku řeky a oteplení o 2°C, v řece Jihlavě bude dostatek vody pro celkový výkon 3250 megawattů,“ podotkl mluvčí Bezděk. Odpovídá to provozu stávajících čtyř bloků a jednoho nového zdroje o výkonu 1200 megawattů.

Jak je to s vodou pro Dukovany

V horní nádrži Přečerpávací vodní elektrárny Dalešice je maximálně objem zásoby 126,9 mil. m3 vody. Objem spodní nádrže je 17,1 mil. m3 vody.

Roční potřeba surové vody pro provoz Jaderné elektrárny Dukovany je v průměru 55 mil. m3 vody, z nich se 22 mil. m3 vrací zpět do nádrže. Zbývající část se odpaří v osmi 125 m vysokých chladicích věžích  při odvodu zbytkového tepla, které už nelze při provozu elektrárny využít.

Zdroj: ČEZ