Čtyři nová území letos rozšíří seznam významných přírodních míst Natura 2000

Soustava evropsky významných lokalit, označovaná jako Natura 2000, se letos rozšíří o čtyři nová území: přírodní rezervaci Habrová seč u Nových Syrovic, přírodní památku Kozének u Lhánic, rybniční soustavu Maršovec a Čepička u Pozďatína a Údolí Jihlavy, cenné části údolí pod hrází vodního díla Dalešice u Kramolína. U dalších dvou stávajících lokalit Natury 2000, přírodní rezervace Suché skály a přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice, dojde k úpravě režimu ochrany.

„Celkově se jedná nejen o rozšíření ochrany význačných a ohrožených druhů rostlin, živočichů a přírodních stanovišť, ale i o plné zapojení do evropské sítě těchto území,“ podotkl Jan Pokorný z odboru životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina.

Citlivé hospodaření vítáno

Lokality soustavy Natura 2000 nemají být pouze rezervacemi s přísnou ochranou, kde je vyloučeno hospodaření či jakýkoliv lidský zásah. Často jsou to naopak i území, kde se díky tradičnímu a citlivému hospodaření dochovala cenná společenstva nebo vzácné rostlinné a živočišné druhy.

„Takový způsob hospodaření se stává důležitým nástrojem ochrany. V lokalitách soustavy Natura 2000 jsou tedy zakázány jen takové činnosti, které mají negativní vliv na předmět ochrany,“ připomněl Pokorný.

V kraji Vysočina je vyhlášeno celkem 51 evropsky významných lokalit, včetně lokalit na územích chráněných krajinných oblastí. Na Třebíčsku je v soustavě Natura 2000 osm území a tři budovy s výskytem silně chráněných druhů netopýrů. Kromě Jedlového lesa u Rokytné (u Příštpa, Radkovic a Rozkoše) jsou to v současnosti již vyhlášená zvláště chráněná území: přírodní památka Kobylinec u Trnavy, přírodní památka Ptáčovský kopeček, přírodní památka Špilberk u Ocmanic, přírodní rezervace Suché skály u Kostníků a národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step.

Co je Natura 2000

Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů rostlin, živočichů a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast.

Vytvoření soustavy Natura 2000 vychází ze dvou základních evropských směrnic: Směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a směrnice o ochraně volně žijících ptáků. Ptačí oblasti se na území kraje Vysočina nenacházejí.

Evropská komise v listopadu loňského roku rozšířila evropský seznam na území unie o 4255 nových lokalit. Jejich celková plocha v Evropské unii tak činí dnes zhruba 90 000 kilometrů čtverečných.