Během školního roku je nejsnadnějším řešením mateřská školka, ale o letních prázdninách bývá často provoz školek omezen či dokonce úplně přerušen. Řada rodičů má takové zaměstnání, kde si nemohou vzít na tuto dobu dovolenou či neplacené volno.

Řešením v těchto případech je často babička, která se o děti postará. Ti, co babičku nemají, mohou využít mateřskou školku v okolí. Musí být ale otevřena.

Najít o prázdninách otevřenou mateřskou školku je snadnější ve městě než na vesnici. V Třebíči jich je celkem jedenáct. Rodiče si tak mohu zajistit umístění svého dítěte do té školky, která bude mít otevřeno.

Situace na vesnických školkách je podstatně horší. Podobně jako ve Valči, tak i v jiných školkách je zavřeno celé dva měsíce.

V Rouchovanech je letní provoz omezen pouze na červenec. Jedna rodina z Radkovic využila možnosti umísti své dítě alespoň na část prázdnin do jiné školky a budou tak své dítě do Rouchovan každý den vozit.

Přestože se rodičům nezamlouvá omezení letního provozu v mateřských školkách, zákon to povoluje. Vyhláška č. 14/2005 o předškolním vzdělávání zní takto: Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zřizovatelem. Omezení nebo přerušení provozu oznámí ředitel mateřské školy zákonnému zástupci dítěte nejméně dva měsíce předem. Na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané řediteli mateřské školy nejpozději třicet dnů před omezením nebo přerušením provozu mateřské školy zabezpečí ředitel školy ve spolupráci se zřizovatelem pobyt dítěte v jiné mateřské škole.