Mezi požadavky patří příslušné vzdělání a pedagogická praxe, občanská a morální bezúhonnost, dobrá orientace v ekonomice a financování školských zařízení, dobrý zdravotní stav i organizační a řídicí schopnosti. Na obálce přihlášky, která musí dojít na adresu Městského úřadu Třebíč, má být nápis Neotvírat a Konkurz ZŠ Třebíč Benešova.

K přihlášce musí být dále přiložena úředně ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, podrobný profesní životopis, koncepce rozvoje a řízení školy, doklad o průběhu všech předchozích zaměstnání potvrzené posledním zaměstnavatelem, výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funk- ce ředitele či ředitelky školy a souhlas se zpracováním osobních údajů.