„O tom bych mohla vyprávět. Za zdí ve vedlejší Havlíčkově ulici žije takový nepříjemný samotář, denně spaluje něco, co příšerně smrdí, klidně v létě, když je největší vedro. A dokonce nedávno cosi pálil i na dvoře. Děti ani nepouštím ven si hrát. Je to strašné, prádlo od toho načichne. Ale nedá se s tím moc dělat,“ postěžovala si obyvatelka čtyřtisícového maloměsta z Třebíčska, která, jak na to ostatně takoví paliči spoléhají, nechtěla vířit sousedské vztahy, a tak do novin své jméno neřekla.


Pevné nervy


Dokazování sousedovi, že spaluje to, co zákon o ochraně ovzduší nepovoluje, je poměrně složité. Pokud ovšem někomu dojde trpělivost a má další přívržence z blízkého okolí, může se do řešení takové nepříjemnosti vrhnout. Bude to chtít ovšem pevné nervy, cesta není jednoduchá. „Obecní úřad, který je pověřen kontrolou dodržování povinností provozovatelů malých stacionárních zdrojů, může uložit fyzické osobě za nedodržování zákona pokutu od 500 do 150 tisíc korun,“ konstatovala Jarmila Krebsová z tiskového oddělení ministerstva životního prostředí.


Dle jejích slov majitelé domků jako provozovatelé malých spalovacích zdrojů musejí ze zákona dodržovat přípustnou tmavost kouře a přípustnou míru obtěžování svého okolí kouřem a zápachem.


„Doporučuji spolu s tímto podnětem zaslat obecnímu úřadu i svědectví dalších lidí, kteří mohou potvrdit dlouhodobé obtěžování kouřem, výborným důkazovým materiálem je fotografický či filmový záznam,“ upozornila Krebsová.


Může se stát, že obecní úřad neshledá stížnost jako oprávněnou, podnět odloží a neudělí pokutu. To stále neznamená, že má stěžovatel skládat zbraně.
„V takovém případě je možné podat stížnost na jeho postup opět na samotný obecní úřad, ten má lhůtu 60 dní na vyřízení.


Pokud ani poté není stěžovatel spokojený, vyšší instancí je krajský úřad,“ doplnila Jarmila Krebsová.


Anebo existuje cesta číslo dvě, a to občanskosprávní řízení. V něm žalobce nese důkazní břemeno, opět se hodí přímá svědectví, fotografické či filmové záznamy či zřejmě poměrně drahé výsledky měření imisních koncentrací. Náklady soudního řízení hradí strana, která ve věci neměla úspěch.

Citace občanského zákoníku:
„Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo úpravami stavby na něm zřízené bez toho, že by učinil dostatečné opatření na upevnění stavby nebo pozemku, nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy atd.“
Jedy v Plastech
Při spalování plastických hmot v malých topeništích se uvolňují: oxid uhelnatý, chlorovodíkový plyn, dioxiny, chlorované furany, kyanovodík, fosgen, těžké kovy. Ty mohou zapříčinit: krevní abnormality, poškození jater, rakovinu a vady při narození.
Zdroj: ekologický institut Veronica