Svazek obcí a Esko – T. Lidé si často tyto dva pojmy pletou. Zkuste stručně vysvětlit rozdíl mezi nimi.

Svazek obcí pro nakládání s odpady vznikl bezmála před dvaceti lety na základě iniciativy starostů obcí a měst, pod vedením tehdejší místostarostky Třebíče Marie Černé. Vznikl především proto, abychom vybudovali vlastní skládku tuhého komunálního odpadu v Petrůvkách. A také proto, abychom mohli dále rozvíjet - v souladu s trendy a legislativou – hospodaření s odpady, které vznikají v našich obcích a městech. Obce by neměly být odkázány jen na soukromé firmy, ale na základě spojení do většího celku mají mít možnost budovat regionální zařízení, které by se v jedné, či několika málo obcích buď nedalo vybudovat, nebo by se neuživilo.

Co tedy patří svazku?

Máme vlastní skládku v Petrůvkách, třídicí linku v Třebíči, síť sběrných dvorů, která již přesahuje hranice našeho okresu a dále rozvíjíme využívání bioplynu ze skládky jeho spalováním    v kogeneračních jednotkách - vyrábíme elektrickou energii. Máme projekty na další rozšíření skládky a dále na vznik technologického centra, týkajícího se i bioodpadů, kterých je poměrně hodně.

…a to zmíněné Esko – T?

Abychom mohli vše zvládnout také provozně, založili jsme si vlastní svozovou a obslužnou firmu Esko-T. Je dceřinnou společností svazku obcí. Jejím jediným zakladatelem a společníkem je pouze svazek obcí, to znamená, že je naší vlastní firmou, dá se říci že komunální, prostřednictvím které poskytujeme servis obcím.

Kam plynou peníze?

Všechny hospodářské výsledky jsou pak dále vkládány do dalších investic, které potřebuje náš svazek obcí pro to, aby se vyrovnal se stále zvyšujícími se nároky na likvidaci odpadů. Přispěli jsme také na tvorbu krajské koncepce integrovaného systému pro nakládání s odpady.

Kolik obcí svazek zahrnuje?

V současnosti sto šedesát šest členských obcí.

Nakládání s odpady je často mediálně zmiňováno jako výhodný byznys. V čem je výhodný?

Ano, máte pravdu. Jde totiž o trvalou společenskou zakázku, protože odpady vznikají prakticky ve všech oblastech našeho denního života, všechny nás trápí a musíme s nimi nakládat tak, jak předepisují zákony a samozřejmě i ohled na stav životního prostředí a tím i na budoucnost našich dětí. Odpadů je moc, jejich likvidace se stala vysoce odbornou záležitostí. Nakládání s odpady má stejné priority a potřebnost jako například výroba energií, budování zdravotnického systému, školství apod. Je zkrátka trvalá a v budoucnosti stále očekávaná poptávka po těchto službách, které jsou trvale součástí našeho každodenního života.

Vy sám třídíte odpad? Odkdy a co bylo prvotním impulsem?

Asi si nevzpomenu, kdy došlo na třídění odpadů v podobě, jak ji známe dnes, i u nás doma. Je jisté, že po zavedení sběrných hnízd s kontejnery na tříděný odpad v ulicích Náměště na přelomu století, jsme začali všechny komodity doma třídit a odvážet je právě zde. Od nepaměti však máme kompost, kde jsme ukládali a recyklovali bioodpad. Rád bych připomněl, že v rámci celého svazku obcí, tam kde svážíme odpady naší svozovou firmou Esko – T, je svoz kontejnerů s tříděným odpadem pro obec zdarma. Snažíme se systémově podporovat třídění dle zásady – jen odpad, který nalezne druhotné zpracování, je pro nás tím nejlevnějším. Zkrátka a dobře – kdo ukládá svůj vytříděný odpad do speciálních kontejnerů, nemusí jej tolik dávat do popelnice, jejíž vyvážení každá obec musí platit.