Ze závěrů ročenky vyplývá, že v zóně Jihovýchod, jejíž součástí je také území Kraje Vysočina, jako v jediné v rámci celé České republiky, nebyl v roce 2014 překročen denní ani roční imisní limit pro prachové částice.

„Ovzduší Kraje Vysočina je ale v některých lokalitách, obdobně jako ovzduší celé České republiky, nejvýznamněji zatíženo prachovými částicemi a dále znečišťujícími látkami jako je benzo(a)pyren a přízemní ozon," řekl Zdeněk Chlád (ČSSD), radní Kraje Vysočina pro oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství a oblast životního prostředí. Hlavními zdroji prachových částic a benzo(a)pyrenu je lokální vytápění domácností a silniční doprava. Jde hlavně o nedokonalé spalování tuhých paliv v kotlích s nižšími výkony, jež jsou často vybaveny domácnosti.

Přízemní ozon nebývá přímo emitován žádným zdrojem, ale vzniká sekundárně ve spodní troposféře z oxidů dusíku, uhlovodíků a kyslíku pod vlivem slunečního záření. Zejména v letních měsících jsou jím zatíženy venkovské lokality.

Závěry ročenky potvrzují nutnost zlepšení situace v sektoru lokálního vytápění, které je v současné době skloňováno v souvislosti s kotlíkovými dotacemi.