Václav IV. se ujal vlády 29. listopadu 1378 a stal se zodpovědným nejen za České království, ale i za Svatou říši římskou. Téhož roku dosadil francouzský král proti římskému papeži Urbanovi IV. vzdoropapeže Klimenta VII. v Avignonu. Vzniklé schizma poznamenalo negativně Václavovy vztahy s pražským arcibiskupem Janem z Jenštejna. Ten stál totiž za římským papežem, zatímco Václav byl pod silným vlivem francouzského dvora a váhal.

Krutá smrt

Spor mezi panovníkem a arcibiskupem vyvrcholil před 630 lety, na přelomu let 1392 a 1392. Poslední kapkou se stal Václavův záměr zřídit biskupství v Plzni, kterému chtěl darovat statky benediktinského kláštera v Kladrubech, jehož opat zemřel. Toto biskupství by postavení Jana z Jenštejna významně oslabilo, jenže benediktinští mniši krále předešli, ihned si zvolili nového opata, a ke zřízení nového biskupství nedošlo.

Rozzuřený panovník si nechal arcibiskupa a jeho nejbližší spolupracovníky předvést. Ke schůzce krále a arcibiskupa došlo brzy ráno 20. března 1393 v komendě rytířů johanitů při kostele Panny Marie pod Řetězem na Velkopřevorském náměstí v Praze. Nic ale nevyřešila, protože král se na ni dostavil úplně opilý a namísto jednání přikázal svému ozbrojenému doprovodu, aby ostatní účastníky schůzky zatkl.

Jedenáct hlav českých pánů, kteří patřili mezi 27 popravených účastníků stavovského povstání, se dodnes skrývá na neznámém místě, pravděpodobně na Starém Městě Pražském
PODCAST: Dějiny temné i tajemné. Kde se skrývají hlavy popravených českých pánů?

Jana z Jenštejna ještě ochránila jeho čeleď, která ho dokázala zavčasu vyprostit, ale čtyři muži z arcibiskupova doprovodu zůstali v rukách Václavových zbrojnošů: šlo o úředníka Mikuláše Puchníka, míšeňského probošta Václava Knoblocha, arcibiskupského hofmistra Něpra z Roupova a samotného generálního vikáře Jana z Pomuku. Všichni čtyři skončili v mučírně staroměstské rychty, svázaní na rukách i na nohách. Následoval výslech, po němž se okruh vyšetřovaných zúžil na dva: Mikuláše Puchníka a Jana z Pomuku.

Oba byli mučeni, na čemž se podílel i samotný král, který prý osobně propálil Janu z Pomuku boky a navrch mu rozbil hlavu nějakým těžkým předmětem (pravděpodobně hlavicí svého meče). Tuto ránu vikář nepřežil a jeho tělo bylo shozeno z Kamenného mostu do Vltavy.

Úpadek krále

Smrt církevního úředníka pověsti českého krále vůbec neprospěla. Církevní preláti začali mluvit o králi-katu a důvěra k němu prudce klesala. Zástupci vysoké šlechty nakonec vytvořili Panskou jednotu a ve spolupráci s Václavovým bratrancem, moravským markrabětem Joštem, krále 8. května 1394 v Berouně zajali a uvěznili.

Dokončení převratu zabránil zásah Jana Zhořeleckého, který krále osvobodil, avšak porýnští kurfiřti tohoto aktu přesto využili a v roce 1400 zvolili římským králem namísto Václava Ruprechta III. Falckého. Václava IV. prohlásili za sesazeného.

Karel IV. na fragmentu Votivního obrazu Jana Očka z Vlašimi
První bitva Karla IV.: Koně mu zabili, jeho zranili. Přesto v šestnácti zvítězil

V letech 1402 a 1403 byl Václav uvězněn podruhé, tentokrát z podnětu svého bratra Zikmunda, který ho pod záminkou slibované římské jízdy vylákal z královského paláce a odvezl jej na hrad Schaunberg v Horních Rakousích. S pomocí několika věrných se králi opět podařilo uprchnout, ale v následujících letech byl nucen uznávat další a další požadavky vyšší šlechty. Své sesazení z římského trůnu však nikdy neuznal a nadále se označoval za římského krále.

Ruprecht Falcký zemřel v roce 1410 a jeho smrtí se znovu otevřela cesta pro Lucemburky. Této šance se však chopili i Václavovi ctižádostiví příbuzní, bratr Zikmund a bratranec Jošt. Kurfiřti nejdříve zvolili v menšině Zikmunda, pak se však volba opakovala a pět hlasů dostal Jošt.

Cesta za záhadným doktorem Šimsou i za učitelem tance ze známého filmu
PODCAST: Dějiny temné i tajemné. Do Krče za záhadným doktorem Šimsou

Slabý a stále častěji alkoholem podlomený Václav nakonec ustoupil. Po smrti Jošta byl v roce 1414 korunován římským králem Zikmund. Další vývoj situace se již odehrával do značné míry mimo Václavovu kontrolu. Nedokázal zabránit popravě Jana Husa a nevěděl ani, jak čelit vzestupu radikalismu v českých zemích. Když ho koncem června 1419 obestoupil při návštěvě kostela svatého Apolináře dav husitských poddaných, který požadoval návrat reformu církevních poměrů, nedokázal reagovat a víceméně utekl.

Bouře vypuká

Aby si potvrdil moc, vyměnil 6. července 1419 kompletně novoměstskou radu, kterou považoval za viníka. Tím zažehl první pražskou defenestraci.

Štědrý Mikuláš, figurkový betlém, jablky zdobený stromeček... Odkud se vzaly naše nejznámější předvánoční a vánoční tradice?
PODCAST: Dějiny temné i tajemné. Cesta za kouzlem Vánoc do historie

Zpráva o vyhození novoměstských konšelů z oken ho zastihla na Novém Hrádku u Kunratic. navzdory řadě tradovaných tvrzení ale nevedla k jeho okamžité smrti. Dokonce ještě schválil zvolení nové městské rady, nadiktované podle požadavku vzbouřenců.

Dne 16. srpna se mu však prudce přitížilo. „Ukrutná bolest, která projela jeho tělem, vydrala z jeho úst strašný výkřik, podobající se podle mínění těch, kteří byli přítomni, lvímu řevu,“ píše se v Letopisech českých.

Přesná příčina následného skonu zůstává dodnes neznámá. Spekuluje se o infarktu, mozkové mrtvici, ale také o epileptickém záchvatu. Smrt Václava IV. zvedla stavidla nahromaděné revoluční vlně, která vzápětí vedla k vyhánění katolíků z Prahy a ničení kostelů i klášterů. Husitské bouře definitivně vypukly.