Proto dnes Rada Kraje Vysočina schválila nové nařízení zpracované odborem životního prostředí a zemědělství krajského úřadu, které se nově rozkládá na bezmála 28 hektarech katastrálního území Řásná. Znovu tedy vyhlásila Velký Pařezitý rybník přírodní rezervací.

„Přírodní rezervace chrání komplex oligotrofního rybníka s makrofytní vegetací a na něj navazující podmáčené rašelinné biotopy, hlavně rašelinné smrčiny, rašelinné březiny nebo údolní jasonovo-olšové luhy, kde se vyskytují vzácné druhy rostlin a živočichů, jako například vrbina kytkokvětá, ďáblík bahenní, čolek horský nebo ropucha obecná," přiblížil radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský.

Oblast, která se nachází pod nejvyšším vrcholem Vysočiny, Javořicí, je vyhledávaným cílem turistů po celý rok. V letních měsících je Velký Pařezitý rybník prakticky jediným přírodním koupalištěm na Jihlavsku, které si uchovává čistotu vody po celou sezonu. Podobně je na tom i několik kilometrů vzdálený Malý Pařezitý rybník. Oba rybníky pravidelně kontroluje krajská hygienická stanice.

Dlouhodobým cílem ochrany území je zamezení nebo zmírnění nepříznivých vlivů působících na samovolné vývojové procesy v přírodě blízkých lesních porostech, které jsou předmětem ochrany. Naopak v nelesních částech je cílem ochrany pozastavení samovolných vývojových procesů tak, aby byl zachován dobrý stav přírodních biotopů a v důsledku toho také na ně vázaných chráněných druhů rostlin a živočichů.

Aktuálně má Kraj Vysočina v péči celkem 146 zvláště chráněných území, to znamená přírodních rezervací a přírodních památek. Tento počet se v posledních dvou letech výrazněji zvyšoval především v souvislosti s procesem implementace soustavy Natura 2000. Případné vyhlášení dalších zvláště chráněných území bude Kraj Vysočina zvažovat s ohledem na aktuální možnosti a s ohledem na potřebu vytvoření optimální sítě chráněných území, ve které budou zastoupeny všechny výrazně ohrožené přírodní fenomény našeho regionu.