Čtěte také:
Ministerstvo neprodloužilo možnost průzkumu pro hlubinná úložiště

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) akceptovalo argumenty dotčených obcí a spolků a rozhodlo o zatímním zastavení průzkumných geologických prací. Ty začaly později, než SÚRAO předpokládalo, proto se nestihlo vše udělat včas. Z toho důvodu chtělo SÚRAO termín pro práce prodloužit. Nyní však musí čekat.

„V současné době jsme podali rozklad na rozhodnutí MŽP. Další postup se bude vyvíjet dle dalšího rozhodnutí na Ministerstvu životního prostředí," uvedl Jan Karlovský, mediální zástupce společnosti SÚRAO.

„Považujeme zastavení řízení, kterými měla být prodloužena platnost průzkumných území, za úspěch. Opět se ukázalo, že argumentace starostů a obyvatel obcí je mnohem fundovanější než ta ze strany správy úložišť. Budeme se nyní snažit, aby práce skutečně nepokračovaly, " uvedl Petr Klásek, mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti.

Podle něj však i povolení, kterým s koncem roku 2016 skončila platnost, byla vydána v rozporu se zákonem. Proto obce a spolky podaly na toto rozhodnutí MŽP žalobu. Ta ale zatím čeká na vyřízení.

Do konce roku 2016 SÚRAO monitorovalo lokality. Jednalo se o terénní pochůzky, odběry vzorků půdy a monitoringy. „Jako výsledek geologických a jiných prací budou vyhotoveny 3D geovědní modely horninového masívu. Získaná data rovněž umožní projektovat práce pro další etapy geologických prací, pokud daná lokalita bude jako vhodná pro další práce vybrána," uvedl Karlovský. Koncem roku 2018 bude jasnější, zda lokalita Hrádek vyhovuje případnému vybudování úložiště a půjde do užšího výběru s dalšími místy v Česku.