"Smlouva o dílo je právním vztahem, jímž se zhotovitel zavazuje provést na své náklady a nebezpečí určité dílo, jež se objednatel zavazuje převzít a zaplatit za něj smluvenou cenu. Vyznačuje se přesným určením odpovědnosti stran a řeší i otázku víceprací. Avšak i tímto druhem smlouvy si může nejeden živnostník přivodit celou řadu komplikací, není-li dostatečně pozorný," upozorňuje Zdeněk Tomíček, místopředseda Asociace malých a středních podniků ČR.

Na co si dát pozor

K přetrvávajícím nedostatkům obecně se řadí nedostatečné oprávnění podepisujících subjektů – zde je nutné si zkontrolovat, zda osoba jednající za druhou smluvní stranu je k jednání skutečně oprávněna. Důležitou roli může ve smlouvě hrát i úprava tzv. subdodávek, tedy spolupráce s třetími osobami, které nejsou smluvními stranami.

K dalším, opět obecným a častým chybám, patří postup živnostníků, kdy jen trochu upraví starší smlouvu či si stáhnou vzor smlouvy z internetu, a to bez jakékoli kontroly, zda odpovídá situaci. Co se týče obsahu, nelze v žádném případě zapomenout ujednat si předmět a cenu díla, s výjimkou případu, kdy strany výslovně projeví vůli uzavřít smlouvu bez určení ceny. Pro větší jistotu by živnostníci neměli vynechat ustanovení o způsobu vyhotovení, době plnění, předání a převzetí díla.

Ujednání o záruce

Z hlediska živnostníka, který ve smluvním vztahu figuruje jako zhotovitel, je důležité si dát pozor na případně sjednanou záruku za jakost díla. Obecně pak platí, že zhotovitel je odpovědný za vady díla při jeho předání. Měl by si tedy s odběratelem vyjasnit, jaké konkrétní náležitosti má dílo mít, aby předešel nejasnostem. Případné placení zálohy se musí také odrazit ve smlouvě.