Kraj využije nečerpané peníze fondu, vratky nebo nerozdělené alokace. „Tento program je určen na spolufinancování nákupu nových strojů a strojního zařízení nebo technického zhodnocení stávajících strojů a strojního zařízení, případně nákupu použitých strojů strojního zařízení včetně nákladů na dopravu, instalaci, uvedení zařízení do provozu a zaškolení obsluhy. Maximální dotace činí 150 tisíc korun,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal.

Dodal také, že v řádném termínu bylo přijato 188 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši více než čtyřiadvacet miliónů korun. Z toho celkem 180 žádostí s finančním požadavkem 23 323 195 korun vyhovuje administrativním podmínkám programu. Aktuálně probíhá vyhodnocení programu v řídícím výboru. Schválení konkrétních projektů k podpoře bude předloženo radě kraje nejpozději do konce září 2020.

Pomoc průmyslu a stavebnictví

Důvodem pro velkorysé navýšení alokace dotací je podle hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka zmírnění současných ekonomických dopadů na firmy v průmyslové výrobě a ve stavebnictví, které se dostávají pod tlak z hlediska zajištění jejich konkurenceschopnosti a flexibility v dalším období.

To dokládá i navýšení zájmu o podporu v rámci programu o sedmdesát procent oproti roku 2019, kdy bylo podáno jen sto jedenáct žádostí. „Finálně by mohlo dojít k nežádoucímu utlumení podnikatelských aktivit v kraji, zejména pak nutných investičních rozvojových záměrů podniků spojených s modernizací výrobního zařízení. K alespoň částečnému předejití tohoto negativního výhledu může Kraj Vysočina učinit další krok k upevnění vhodných podmínek pro podnikatelskou činnost na svém území, které podnikatelským subjektům umožní zachovat jejich schopnost přispívat k ekonomickému růstu a i nadále posilovat sociální soudržnost,“ sdělil Jiří Běhounek.

Dodal také, že zastaralá podnikatelská infrastruktura a vysoké režijní náklady na její provoz představují dlouhodobě jednu z bariér pro zvyšování konkurenceschopnosti těchto podniků, což není v zájmu kraje zvláště v období očekávání další vlny pandemie se všemi negativními dopady, které může přinést,“ řekl Běhounek.

Od roku 2004, kdy byl vyhlášen první dotační titul na podporu podnikatelů, rozdělil Kraj Vysočina mezi firmy v regionu 178 miliónů korun a podpořil tak 1 448 projektů.