Dne 30. listopadu tohoto roku zaslal obecní úřad žádost o zřízení sboru c.k. zemskému místodržitelství v Brně. Ve stanovách se uvádí, že účelem hasičského sboru je „spořádané spoluúčinkování při nebezpečenství ohně a jiné živelné pohromě, aby zachráněn byl život a majetek občanů“.

Prvním starostou se stal zemědělec Antonín Nesyba, velitelem kovář František Krulla. Sbor měl 18 členů vybavených pracovním plátěným oděvem a kompletní výzbrojí.

Ještě v roce 1904 byla vystavěna hasičská zbrojnice. Nová ruční stříkačka byla zakoupena od firmy Josef Vystrčil a syn v Telči za 1800 Kč. Výstroj a hadice pak od firmy Churain z Hlinska za 890 Kč. Stříkačka byla posvěcena v roce 1908 za účasti starohraběnky z Budkova, která sboru darovala 200 Kč. Místní hasičský sbor patřil od počátku k nejlepším sborům v celé tehdejší župě.

První požár, u kterého sbor zasahoval, byl 20. října 1904 ve Lhoticích u Jana Votýpky. Později pak zasáhl sbor přímo ve Slavíkovicích, v srpnu 1908 při požáru v č. 24. Další požár hasili Slavíkovští 19. dubna 1920 v č. 9 a 10, kdy před šestou hodinou odpolední uhodil blesk do stavení Tomáše Křivánka, zapálil stodolu, chlévy a kůlnu. Oheň se pak rozšířil i k sousedovi Kovářovi a shořela také stodola. Dne 9. srpna 1920 hasil sbor v č. 5 a 6. a 9. dubna 1921 v čísle 15, kdy vypukl z neznámých příčin požár v domě Jakuba Ondráka. Roku 1928 likvidoval sbor požár v č. 4 a v r. 1935 požár u Františka Tesaře. V roce 1946 likvidovali členové sboru požár kolny Rudolfa Tesaře. V roce 1962 udeřil blesk do stodoly JZD a zapálil ji, oheň hasiči ihned uhasili, takže nenapáchal větší škody. V roce 1969 pak likvidovali požár u Jana Nekuly č. 29 a v roce 1971 opět hasili stodolu JZD. Slavíkovští také zasahovali u mnoha požárů v okolních obcích a zachránili nemalé hodnoty.

Přivítání prezidenta T. G. Masaryka

Dne 13. června 1928 se zúčastnili čtyři zástupci sboru přivítání prezidenta republiky T. G. Masaryka při jeho návštěvě v Moravských Budějovicích. V roce 1947 byla zakoupena nová motorová stříkačka, která nahradila dosud užívanou původní ruční. V roce 1957 měl tehdejší Svaz požární ochrany 22 členů a v tomto roce byl vybaven novou motorovou stříkačkou. Roku 1973 byla v obci vybudována nákladem 217 600 korun víceúčelová nádrž, která slouží kromě rekreačního účelu také jako zdroj vody pro případ požáru. Členové hasičského sboru se na jejím vybudováním podíleli velkým počtem odpracovaných brigádnických hodin. Každoročně v jarním období pracují při její údržbě při čištění dna a stěn.

Soutěže k výročí se účastní i děti

SDH oslavil 70. let od založení v roce 1974 a v rámci oslav uspořádal soutěž, které se zúčastnilo pět požárních sborů z okolních vesnic. Ukázku předvedlo také dětské požární družstvo a při této příležitosti byla pořízena také nová motorová stříkačka PS 12 za 29. 680 Kčs. V letech 1982 a 1983 se členové sboru podíleli velkým počtem odpracovaných hodin na vybudování tanečního parketu před víceúčelovou nádrží. V roce 1990 byla dobudována v tanečním areálu prodejní budova a sociální zařízení. Roku 1999 byla opravena střecha zbrojnice.

Sto let sbor slavil v roce 2004

Sbor samozřejmě přispíval ke kulturnímu životu v obci. Pořádal každoročně v letním období několik tanečních zábav, na které se sjíždělo množství návštěvníků z širokého okolí.

V roce 1977 vyhrálo družstvo Slavíkovic okrskovou soutěž v Jiraticích. V rámci oslav 75. výročí založení roku 1979 sbor uspořádal soutěž v požárním sportu, které se úspěšně zúčastnilo i místní družstvo mladých požárníků.

Velké oslavy ve Slavíkovicích žažili v roce 2004 při 100. výročí založení SDH. V současné době má sbor 42 členů, starostou je František Antoňů a velitelem Lubomír Fanta.

Zakládající desatero slavíkovického sboru:
1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.
2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnost zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.
5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.
6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš.
10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.

JIŘÍ JAKUBEC