Ustavující schůze proběhla v neděli 1. dubna 1883 a k založení dobrovolného požárního spolku došlo v bývalém hostinci U Prátů. Bylo přijato usnesení založit sbor, zvolit činovníky a určit stanovy. Usnesení bylo tehdy ihned vykonáno a téhož dne i obecní výbor Hrotovic vzal na vědomí zřízení sboru. K písemnému schválení ustanovení spolku a stanov zemským c.k. místodržitelem v Brně panem Winklerem došlo 22. května 1883.

Sbor zavázal se „všechny v obvodu městyse Hrotovic a jeho okolí vzniknoucí požáry dle sil svých dusiti a ročně přehlídky zaříditi“. Tehdejší hasičské heslo bylo: „bližnímu ku pomoci“. Prvními činovníky sboru byli: poštmistr František Jusa, náčelník, listovní Rudolf Mistera, podnáčelník, poštovní expeditor Panoš, rolník Jan Novák a kovář Jan Mareš a panský písař Straka jako četaři, panský důchodní Josef Roubal coby pokladník. Obchodník Jan Škoda byl mistrem hasičů, zbrojmistrem byl Leopold Prát a spolkovým lékařem MUDr Estl. Celkem se přihlásilo 49 členů. Prvním velitelem byl zvolen František Jusa, stavitel.

Požární zbrojnice

Velkostatkář Antonín Dreher propůjčoval od roku 1883 skladiště v zámeckém dvoře a daroval sboru dvě stříkačky s nářadím. Jedna z těchto stříkaček se pak převezla do Dalešic. Dne 4. října 1883 byla zakoupena další ruční stříkačka, výstroj a výzbroj od firmy Knaust und Sohn z Vídně v celkové ceně 609 zlatých a 50 krejcarů (200 dala obec, 200 velkostatek a zbytek byl uhrazen z darů členů a zemědělského lidu z Hrotovic). Do roku 1898 byly zakoupeny ještě dvě ruční stříkačky. Místnost pro uložení stříkačky a nářadí byla uvolněna hasičům v panském dvoře velkostatku pana Drehera, vídeňského průmyslníka. Požární zbrojnice byla postavena svépomocí v roce 1930 na nynější Třebíčské ulici a po šesti letech byla zakoupena nová dvoukolová stříkačka DS 12 s příslušenstvím od firmy Jaroslav Chotěbor z Brna.

V témže roce zasahovali hrotovičtí hasiči při velkém požáru v Krhově a o dva roky později zahynul při hašení statku u Votavů v Hrotovicích jeden člen sboru. V roce 1938 bylo opatřeno zákopnické nářadí hodící se dobře k lesním a polním požárům, aby chrániti se mohla jak polní úroda tak i těžba dřeva. Během války zasahoval sbor při velkých požárech v Dukovanech roku 1940, v Dalešicích roku 1942 a v dalším roce hasil požár pily v Hrotovicích.

Po válce hasiči zasahovali při nebezpečném požáru v Dalešicích v roce 1950 a o rok později při nočním požáru vepřína v Hrotovicích. V roce 1953 byla sboru přidělena druhá dvoukolová stříkačka DS 16 a o tři roky později Hrotovičtí dostali toužebně očekávanou automobilovou stříkačku se vším moderním vybavením a stříkačku PS8. Roku 1980 byla pořízena nová automobilová stříkačka IFA. V roce 2010 byla převedena do vlastnictví města Hrotovice pro potřeby sboru dvě zásahová vozidla od HZS kraje Vysočina CAS 32 – T148 a DA 12 – Avia. Kromě těchto vozidel používá sbor jednu zásahovou stříkačku PS 12, dvě soutěžní stříkačky, dále plovoucí čerpadlo Niagára a čtyři izolační vzduchové dýchací přístroje Saturn.

Výčet zásahů SDH při požárech v posledním roce: květen – požár hospodářského stavení v Třebenicích červen – požár řezačky v Udeřicích, červenec – požár stavení v Myslibořicích a velký požár hospodářské usedlosti v Sedleci, srpen – požár pole v Litovanech, září – požár dřevěné kůlny ve Valči, říjen – požár hnojiště v ZD Hrotovice a letos v lednu požár osobního automobilu mezi obcemi Šemíkovice a Tavíkovice. Každoročně se také sbor zúčastňuje taktických a prověřovacích cvičení společně s profesionální jednotkou HZS Hrotovice.

Divadlo vydělalo na žebřík

Sbor byl také důležitým společenským centrem – pořádal taneční zábavy, výlety, ukázková cvičení, plesy a nacvičoval ochotnická divadelní představení. V roce 1941 a 1942 byly sehrány dvě hry divadelní a masopustní ples. Tyto tři podniky vynesli sboru obnos, za který byl zakoupen posouvací žebřík pro hasičské úkony na vysokých budovách. V současné době také pokračuje tradice v pálení čarodějnic, pořádání Mikulášské besídky ve spolupráci s městem Hrotovice a masopustního průvodu v maskách a ostatkové zábavy s tradiční atrakcí „pochovávání basy“. Hrotovičtí hasiči se úspěšně zúčastňují soutěží v požárním sportu s družstvem mužů i mladých hasičů. Pravidelně závodí na soutěžích třebíčské okresní ligy a také pořádají soutěž mužů a žen zařazenou do seriálu okresní ligy, která se pravidelně pořádá v srpnu při pouti. Mladí hasiči pořádají soutěž zařazenou do okresní ligy v měsíci září.
V roce 2010 byl starostou sboru zvolen Vladislav Smičík a jako velitel ing. Michal Škoda.

K dnešnímu dni má sbor dobrovolných hasičů Hrotovice 72 členů, z toho je 45 mužů, 7 žen a 20 mladých hasičů. Výjezdová jednotka JSDH Hrotovice má 15 členů.

Hasičský počin

V sezoně 2010 hrotovičtí hasiči po velkých bojích zvítězili v třebíčské okresní lize v požárním sportu. Soutěžní družstvo tvoří: Jiří Staněk – koš, Jiří Urbánek – savice, Zdeněk Švihálek – mašina, Petr Škoda a Petr Švihálek – hadice B, Tomáš Vybíral – rozdělovač, Michal Škoda – pravý proud a Luboš Škoda – levý proud. Průběh úspěšné sezony: 13. 6. Kožichovice – 2. místo, 17. 7. Čechtín – 4. místo, v domácí soutěži 7. 8. třetí místo s časem 19:59 vteřin, 18. 7. Svatoslav – 3. místo, 15. 8. Radonín – 1. místo, 22. 8. Hvězdoňovice – 3. místo a 12. 9. Přibyslavice – 4. místo. Ke konci série byli dlouho na druhém místě za družstvem Výčap s malou bodovou ztrátou. Rozhodlo se, tak jak to má být, až v posledním závodě 26. září v Lipníku, kde zvítězili časem 17:61 vteřin a získali i celkové prvenství v okresní lize. Oslavy vítězství byly samozřejmě velkolepé. Hned v Lipníku po posledním závodě a později ještě na hasičárně v Hrotovicích, kde se opeklo prase a vypilo nějaké to pivo proložené dobrou lihovinou.
Obrovské díky patří městu Hrotovice za pomoc při pořizování technických prostředků a financí, autoopravně Hájek Hrotovice za seřizování soutěžní stříkačky a chlapům z firmy Výškové práce s.r.o. Hrotovice za ošacení.

JIŘÍ JAKUBEC