Sbor dobrovolných hasičů byl založen na ustavující schůzi konané dne 20.12. 1942 v místním hostinci za účasti 38 zakládajících členů. Prvním starostou byl zvolen Jan Mityska, náměstkem Josef Lorenc a velitelem František Svoboda. Sbor až do roku 1948 fungoval prakticky bez jakýchkoliv technických prostředků. Až 27.8.1948 byla zakoupena čtyřtaktní motorová stříkačka a poté začíná sbor s adaptací „obecní pastoušky“ na hasičskou zbrojnici. Roku 1951 byla vybudována požární nádrž na návsi. Ve druhé polovině padesátých let obdržel sbor za úspěšnou činnost vozidlo HORCH. Nebylo ovšem v příliš dobrém technickém stavu a hasiče stálo mnoho úsilí, než bylo roku 1957 uvedeno do provozu. Koncem padesátých let se ještě podařilo v prostorách nové budovy MNV dobudovat velkou garáž a sklad pro potřeby hasičů. Historické vozidlo HORCH nahradila v roce 1964 tehdy modernější TATRA T-805. V roce 1975 byla sboru předána do užívání nová hasičská zbrojnice umístěná v budově kulturního domu.

Přestavba rybníčku za vsí na velkou požární nádrž „Požárka“ a výměna vozidla T-805 za větší ROBUR se podařila na konci sedmdesátých let. Později v roce 1982 bylo pořízeno modernější vozidlo AVIA A30 a vzhledem k narůstajícímu počtu mladých požárníků zakoupil sbor ještě Škodu 1203 pro jejich přepravu na soutěže. V devadesátých letech došlo k téměř kompletní obměně výboru SDH a to mělo vliv na jeho další fungování. Rozvolnění činnosti způsobené nezkušeností mladých členů a nedostatkem financí se podařilo překlenout zejména díky zkušenostem tehdejšího starosty Ladislava Dokulila. Finanční zajištění sboru dnes zajišťuje zejména živnostenská činnost.

V roce 2009 měl markvartický sbor tu čest uspořádat Shromáždění delegátů SDH OSH, kterého se zúčastnilo na 200 zástupců sborů z okresu. V roce 2010 bylo z vlastních prostředků zakoupeno pro přepravu mladých hasičů na soutěže vozidlo PEUGEOT BOXER.

Za dvacet let jen tři požáry

Vzhledem k zařazení zásahové jednotky sboru do kategorie JPO-5 nevyjíždí hasiči k požárům a technickým zásahům mimo obec. Za posledních 20 let naštěstí zasahovali jen třikrát. V roce 1990 po zásahu bleskem vzplála stodola u domu č.p.1, která se bohužel již nepodařila zachránit, ale obytné domy v bezprostředním okolí ano. Po uhašení požáru lesa v lokalitě „Padělky“ v roce 1995 markvartičtí požářiště dohlídávali kvůli možnosti opětovného zahoření. Naštěstí posledním velkým ohněm v obci byl požár motorestu v září 2004. Díky včasnému zásahu třebíčského útvaru a zásahových jednotek pouze prohořela střešní konstrukce a k rozšíření požáru do přilehlého kulturního domu a hasičské zbrojnice nedošlo. Sbor v případě potřeby také zajišťuje technické zásahy jako čerpání studní, zatopených sklepů i jinou pomoc při nesnázích občanů. V rámci okrsku se zúčastňuje námětových cvičení, která zlepšují součinnost sborů při zásazích.

Účast v požárním sportu mužů se datuje od roku 1947 a už v roce 1955 fungovalo i družstvo žen. Práce s mládeží byla započata roku 1962 a počátkem 80-tých let došlo k raketovému nárůstu členské základny. Mnoha úspěchů bylo dosaženo v kategorii mladých hasičů, dorostenců i dorostenek. Mladí hasiči třikrát postoupili do krajského kola hry PLAMEN a v roce 1989 se probojovali i do kola celostátního, kde obsadili vinikající 3. místo. Po fenomenálním úspěchu v první polovině devadesátých let se navázat na tyto úspěchy podařilo až po vybudování nového sportovního areálu. Již v roce 2003 postoupilo družstvo mužů do krajského kola, kde obsadilo 5.místo. Družstvo žen obsazovalo po několik let vynikající 2. místo v kole okresním. V tomto období dosáhly významných výsledků i dorostenky na krajské i celostátní úrovni. V roce 2005 Simona Slavíková vybojovala 8. místo na mistrovství ČR. Družstvo mladých hasičů se pravidelně zúčastňuje hry PLAMEN a okresní ligy v Požárním útoku.

Na okresní úrovni hry PLAMEN dosáhli mladší žáci v roce 2007 – 3. místo, 2008 – 1. místo, 2009 – 2. místo a 2010 – 2. místo. V roce 2010 se podařilo domluvit se spřáteleným sborem z Kojetic na složení společného družstva starších žáků pro hru PLAMEN a ti postoupili až do kola krajského. I pro dorostence byl rok 2010 velmi úspěšný. Do krajského kola postoupili Tomáš Kuchařík a Lucie Kašpárková, která z 3. místa v krajském kole postoupila na mistrovství České republiky. Hasiči z Markvartic již od roku 2004 pořádají oblastní kolo soutěže dospělých a také soutěže Okresní ligy mladých hasičů v požárním útoku. Od roku 2009 soutěží v kategorii mužů nad 35 let jako jediný sbor na okrese se dvěma družstvy. A ti se hned v roce následujícím stali přeborníky okresu, a tím získali poslední vítěznou trofej, která sboru na okresní úrovni doposud chyběla.

Drží kulturní život

Díky tomu, že sbor je jedinou činnou organizací v obci snaží se zajišťovat kulturně společenské vyžití. Pořádá tradiční Hasičský sousedský bál s bohatou tombolou a v průběhu roku pořádá taneční zábavy. Vždy ještě v zimním období jejich rukou padnou dva čuníci a samozřejmě následuje večerní posezení, plné zabíjačkových i tekutých specialit. Nikdo si již nedokáže představit 30. duben bez tradičního stavění „májky“ a „pálení čarodějnic“. Při každoročním setkání občanů na Štědrý den poblíž kapličky se sochou patrona obce sv. Jana Křtitele si kromě zazpívání vánočních koled dopřejí vždy něco svařeného vína, cukroví a popřejí si krásné svátky.

Práce pro děti

Sbor se spolupodílí na pořádání dětského dne a v roce 2008 vybudoval dětské hřiště, které bylo spolufinancováno obcí. Pro ty nejmladší rovněž obnovili tradici lampionových průvodů, nicméně jeho konání posunuli na předvečer vzniku samostatného Československa. Přestože se děti z Markvartic do výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“ zapojily teprve v posledních dvou letech, hned dosáhli mimořádných výsledků. V roce 2009 postoupil do krajského kola Ludvík Mejzlík kde obsadil 3. místo a v roce 2010 se dětem podařilo prolomit i krajskou úroveň této soutěže, když 1. místa ve svých kategoriích obsadili Ludvík Mejzlík, Michal Svoboda a Dagmar Mejzlíková. V rámci celostátního kola se Dagmar Mejzlíková umístila druhá a Michal Svoboda byl třetí. Této soutěže se zúčastnilo více něž 35 000 dětí v rámci celé ČR. Malování hasičské tématiky se také přes markvartický sbor zúčastnily děti z místní školky, ZŠ Cyrilometodějské Třebíč a ZŠ T.G.M. Třebíč. I ony dosáhly na okresní úrovni velmi pěkných výsledků.

Dnes v Markvarticích žije 251 obyvatel, z nichž je členy sboru 50 mužů, 13 žen, 3 dorostenci, 1 dorostenka a 30 dětí. Velitelem je Zdeněk Svoboda a starostou Bořivoj Fučík.

U příležitosti 60. výročí založení sboru v roce 2002 se rozhodlo díky vstřícnosti obecního zastupitelstva a zejména starosty pana Klusáka o výstavbě nového sportovního areálu u nádrže „Požárka“. V areálu se nachází kompletní technické zázemí pro požární sporty a kulturně-společenské akce. Jeho zbudováním již nejsou družstva odkázána na využívání areálů spřátelených sborů v okolí a to bylo důležitým mezníkem pro další úspěšnou sportovní činnost sboru.

Hasičský počin – mimořádný sportovní úspěch a nový areál

V roce 1990 bylo družstvo mladých hasičů vybráno reprezentovat Československou republiku na mezinárodní mistrovství Německa ve Fridrichshafenu u Bodamského jezera. Dosáhlo obrovského úspěchu a ze 30-ti zúčastněných družstev obsadilo 3. místo. Taktéž dorostenecká družstva se probojovala do krajských kol, dorostenci dokonce i do kola celostátního, kde ve Stodu u Plzně obsadili 4. místo. Díky těmto výsledkům se stal rok 1990 sportovně vůbec nejúspěšnějším pro sbor. Úspěšná parta pokračovala a v roce 1991 i 1992 obsadil dorost v krajských kolech 2. místo. Stejné umístění získali již jako muži v roce 1994 a 1995.

JIŘÍ JAKUBEC