Galerie: Stačila chvilka. O osudu Adama bylo rozhodnuto