Písmena totiž tvoří zkratku registrované sociální služby dle Zákona 108/2006 sb. Konkrétně se jedná o Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Název služby již tedy víme, máme však představu o tom komu, v jaké situaci je služba určena, či na jakých principech je poskytována? Přestože Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež zažila v naší zemi svůj největší boom již v 90. letech, ani v současné době nelze tvrdit, že povědomí o této sociální službě je ve společnosti všeobecně rozšířené. My pracovníci se tak běžně setkáváme s mnoha mýty a předsudky o námi vykonávané profesi.

„Nikdo to tam nehlídá, jsou tam jen samé děti“

Zkusme se na některé z těchto mýtů a předsudků podívat konkrétně, vybírám pouze takové, se kterými jsem se se svými kolegy v průběhu našich praxí setkal. „Je to feťácké doupě!“ „Učí tam děti kouřit a podporují je v tom, aby kouřily!“ „Nikdo to tam nehlídá, jsou tam jen samé děti!“ „Děti si tam chodí hrát!“ „Poštvávají tam děti proti svým rodičům!“ Asi by se dalo ještě pokračovat, ale pro to, aby si každý mohl udělat obrázek, tyto příklady postačí. Nechceme bojovat s větrnými mlýny, takže si plně uvědomujeme, že se asi jen stěží vyhneme tomu, aby nezačaly vznikat nové a nové mýty. Srozumitelným, nenásilným a kontinuálním vysvětlováním se však můžeme pokusit alespoň o to, abychom dokázali, že se tyto mýty nezakládají na pravdě.

V pojídání steaku padl rekord
V pojídání steaku padl rekord

Užívání drog

Nízkoprahová zařízení v rámci Oblastní charity Jihlava se orientují na poskytování preventivní sociální služby. To znamená, že podpora kouření či dokonce užívání jiných návykových látek u dětí a mládeže je v přímém rozporu s cíli poskytování našich služeb. Je pravda, že někteří z našich klientů jsou aktivními kuřáky, jiní mají za sebou i zkušenost s drogou. Drtivá část z nich nedosahuje zletilosti. Tato skutečnost nás rozhodně nenechává chladnými. K problematice závislostí je třeba vždy přistupovat velmi citlivě. Přímo u nás v zařízeních platí přísný zákaz kouření, užívání alkoholu či drog. Stejně tak není povolený vstup do zařízení pod viditelným vlivem těchto návykových látek. V tomto případě je pro nás důležité zajištění principu bezpečného prostoru pro všechny z našich klientů. Klienta pod viditelným vlivem návykové látky si vezmeme na bezpečné místo v zařízení (mimo ostatní klienty) a pobavíme se s ním o tom, co ho vedlo k užití této látky. Pokud se jedná o pravidelného uživatele návykových látek, nabídneme mu pomocnou ruku zprostředkováním návazné služby, přímo orientované na problematiku závislostí. Takové zařízení zřizuje taktéž Oblastní charita Jihlava. V Centru U Větrníku (V Káčku) sídlícím v Jihlavě, pracují školení odborníci na problematiku závislostí. Ti tedy závislému či závislostí ohroženému klientovi nabídnou odpovídající službu, dle jeho individuálních potřeb.

Kouření

Pokud naši klienti kouří, probereme s nimi negativní důsledky této činnosti - zdravotní či například finanční. Bavíme se o možných způsobech omezení kouření či o jeho zdraví méně zatěžujících alternativách. Klienta motivujeme ke změně a oceňujeme ho v případě úspěchu (omezení či úplné skoncování s kouřením). Dle stanovených pravidel klienty napomínáme v případě porušení pravidel (kouření v budově). Představa, že my pracovníci chodíme za klienty a zakazujeme jim kouřit, není reálná. Jednak bychom mohli ztratit, pro nás tolik důležité navázání důvěrného vztahu s klientem a také ze zkušeností víme, že direktivní příkazy a zákazy u problematiky závislostí mají minimální úspěšnost. Naopak je třeba systematické a kontinuální motivace klienta.

Nadace Via letos už po třiadvacáté udělila Cenu Via Bona těm, kteří pomáhají druhým
Nadace Via ocenila Srdcaře a Hrdiny. Pomáhají spojovat rozdělenou společnost

Jakým způsobem v NZMD /ne/pracujeme?

Nízkoprahová zařízení jsou určena, jak název napovídá, pro děti a mládež. Věková škála klientů může být různá, obecně se však pohybuje v rozmezí mezi 6-26 lety. Důležitá je zmínka o tom, že NZDM poskytují sociální službu. To znamená, že pracujeme s našimi klienty na řešení jejich těžkostí (obtíže v rodině, ve škole či v zaměstnání nebo v partnerských vztazích apod.). Pokud má klient zakázku (nepříznivou situaci), na jejímž řešení s námi spolupracuje, může se účastnit pravidelných programů, které na každý měsíc připravujeme. Setkali jsme se s názorem, že do naší služby si rodiče „odloží“ svou ratolest ve chvíli, kdy si potřebují něco vyřídit. My pracovníci si s jejich dítětem pohrajeme a pohlídáme ho po nezbytnou dobu, poté si ho rodič opět vyzvedne. Dle tohoto názoru tedy suplujeme činnost školní družiny či poskytujeme alternativu DDM. Ani tato představa se nezakládá na reálných obrysech. Podstatná je naše pomoc a motivace při řešení nejrůznějších obtíží klientů. Neméně důležitou činností nás pracovníků je taktéž hlídání dodržování pravidel ze strany klientů. Právě to jim může pomoci vštípit mnohdy tolikrát chybějící řád v jejich životech.

Kdo v NZDM pracuje?

Obecně v nízkoprahových zařízeních pracují většinou lidé mladšího věku. Odpověď na otázku, proč tomu tak je, není složitá. Jak již bylo zmíněno, naše práce se odvíjí od co možná nejpevnějšího navázání důvěrného vztahu s našimi klienty. Pro mnohé z nich je méně obtížné se otevřít a svěřit někomu, kdo mu není věkově příliš vzdálen. Naši klienti si pochvalují, že jsme jim věkově blízko a není tomu tak dávno, co jsme řešili obdobné obtíže jako oni sami. Při práci s nimi je pro nás tudíž podstatné navázání partnerského, zdánlivě kamarádského vztahu, v čemž je nám nižší věk nápomocen.

Princip bezpečí, anonymity a mlčenlivosti

Kromě principu bezpečného prostoru, dodržujeme při práci s klienty taktéž další principy - anonymitu a mlčenlivost. Na základě těchto principů nepožadujeme od klientů jejich skutečné jméno, příjmení či místo bydliště. Nikomu neříkáme o tom, že klient naši službu využívá, případně co přesně je obsahem naší spolupráce. Tyto informace tedy nesmíme podávat ani rodičům či zákonným zástupcům klienta, pokud nám k tomu on sám nedá souhlas. Proč? Může se totiž stát, že klient službu využívá k tomu, aby řešil například domácí násilí v rodině ze strany rodičů. Pokud bychom tuto informaci rodičům či někomu jinému poskytli, dovedeme si asi všichni lehce představit, jaké by to mohlo mít důsledky. Existují situace, ve kterých by spolupráce s rodiči či zákonnými zástupci klienta mohla být nápomocná, vždy však respektujeme klientovo přání. Pokud nám tedy souhlas ke spolupráci s rodiči či jejich informování neudělí, hledáme jiné alternativy řešení jeho situace.

Podzimní pouštění draků v Jaroměřicích nad Rokytnou
Užili jsme si dopoledne skvělé zábavy s draky v oblacích

Pozvání do NZDM

Není naším záměrem, abychom někomu podsouvali naše postoje a názory. Každý máme přeci právo na ten svůj. Nicméně pokud mi někdo doporučí či naopak nedoporučí konkrétní restauraci, navštívím ji, abych si udělal vlastní úsudek. Z toho důvodu Vás co nejsrdečněji zveme na námi pořádané akce pro veřejnost či ve všední dny v dopoledních hodinách, po předchozí telefonické domluvě. Naše služby Vám velmi rádi představíme.

Věříme, že máme všichni stejný cíl - blaho nejen našich dětí, mládeže a mladých lidí.

MARTIN LACINA, zástupce vedoucí zařízení NZDM ZASTÁVka Telč