Prioritou vzdělávání na naší škole je pochopitelně především praktická výuka, následovaná rozvojem odborných znalostí v oblasti ošetřovatelské péče, ale také jazykové znalosti studentů. A proto na přelomu měsíce října a listopadu 2023 se uskutečnil dvoutýdenní pobyt českých studentek oboru praktická sestra v portugalském městě Braga. Studentky se podrobně seznámily s běžným chodem Domova důchodců Casa do professor, který je zřízen pouze pro seniory – pedagogy. Studentky si vyzkoušely ošetřovatelskou péči u klientů, kteří mají odlišný mateřský jazyk, a musely také zvládnout komunikaci v angličtině s personálem tohoto sociálního zařízení.

Vzájemné setkání prvňáčků a dětí z předškolní třídy v Třebíči.
Putování s dráčkem Mráčkem. Prvňáci a děti ze školky v Třebíči utužují vztahy

V závěru pobytu obdržely stážistky nejen absolventské certifikáty v anglickém jazyce obsahující hodnocení jejich pracovních výkonů, ale i Europass – Mobility, který podrobně zaznamenává jejich zahraniční zkušenosti a poskytuje potencionálnímu zaměstnavateli podrobné informace o praxi držitele.

Cílem tohoto projektu je bezpochyby nejen zdokonalování znalostí cizích jazyků, ale také poznávání jiného kulturního prostředí.

Markéta Zedníčková